Taahhütlerimiz

Misyonumuz

Teknoloji ve inovasyon odaklı yaklaşımımızla yenilikleri takip ederek ürün ve proses geliştirmek. Cevher rezervlerini geliştirerek yüksek katma değerli ürünler elde etmek. Toplumsal yatırım projeleri ile paydaşlarla birlikte büyüyerek faaliyet gösterdiğimiz bölgeye değer katmak. Çevre dostu yeni nesil madencilik ilkesini benimseyerek sektöründe öncü olmak.

Vizyonumuz

Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirerek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı geleceğin hammaddelerini üretip, endüstrinin kalbi olmak.

Taahhütlerimiz

Topraktaki cevheri arama, çıkarma faaliyetleri ile başlayıp, çıkarılan cevheri, Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiyle işleyerek nikel ve kobalt içeren MHP üretimini gerçekleştiren Türkiye’nin ilk Nikel ve Kobalt işleme tesisi Meta Nikel Kobalt A.Ş. olarak, Zorlu Holding ve tüm şirketlerinin benimsediği Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilir bir yaşam için faaliyetlerimizi, yenileyici iş modelleriyle; çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) prensiplerine uygun olarak yürütüyoruz.
Bu anlayışla Meta Nikel Kobalt A.Ş. olarak,
- Paslanmaz çelik, otomotiv, havacılık ve savunma sanayi gibi mevcut sektörlerin yanı sıra yeni nesil ekonominin öncüsü olan elektrikli ve otonom araçlar için yerli batarya hammaddesi üreterek ÜLKEMİZİN,
- Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiyle şekillendirdiğimiz yenilikçi iş modelimizle, nadir toprak elementlerine yönelerek, katma değeri yüksek ürün çeşitliliğimizi artırarak SEKTÖRÜMÜZÜN,
- Dünyada alanında en iyi teknolojik yeniliklerin kullanımıyla ürün kalitemizin sürekliliğini sağlayarak MÜŞTERİLERİMİZİN,
- Grubumuzun desteği, sektör tecrübemiz, yetkin insan kaynağımızla stratejik hedeflerimize ulaşarak tüm PAYDAŞLARIMIZIN,
- Ulusal ve uluslararası uygulanabilirlik şartlarını ve faaliyetlerimizi kapsayan yasal gereklilikleri yerine getirerek İLGİLİ TARAFLARIN,
- İş kazası ve meslek hastalığı oluşturacak risklerin yönetilerek, yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak kontrolümüz altındaki TÜM ÇALIŞANLARIMIZIN,
- Çevrenin korunması ve etkin enerji yönetimine yönelik;
Doğal kaynak kullanımını ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek ve enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine yönelik iyileştirmeler yaparak
Tesislerimizin, sistemlerimizin ve proseslerimizin tasarımında ve ürün/hizmet tedariğinde çevre ve enerji performansını göz önünde bulundurarak
Atık enerji kullanımı, sera gazı salımı ve atık azaltma/geri dönüşüm projelerimiz ile kirliliğin önlenmesini sağlayarak DÜNYAMIZIN,
- Amaçlarımızı ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve kaynakların varlığını sağlayarak KURULUŞUMUZUN,

ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak,
çalışanlara/temsilcilerine danışarak ve katılımlarını sağlayarak,
sürekli gelişim prensibiyle yönetim sistemleri performansımızı sürekli iyileştirerek,

daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir yaşam için çalışmayı TAAHHÜT EDERİZ.

Tüm Çalışanlar Adına
GENEL MÜDÜR
 

Meta Nikel Kobalt olarak Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda koyduğumuz hedeflere ancak kapsayıcı bir değer zinciri oluşturarak ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla tüm tedarik zincirimizi çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) prensiplerine uygun olacak şekilde yönetiyoruz.
ÖNEMLİ SUİSTİMALLER VE İHLALLER
Çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgeler*den (CAHRA) ürün tedarik ederken veya buralarda faaliyet gösterirken  her türlü işkence, zulüm ve insanlık dışı/küçültücü muamele kişinin kendi çalışma isteğiyle olmaksızın zorla veya ceza tehdidiyle çalışma şeklinde kendini gösterebilecek olan her türlü zorla çalıştırma  çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri cinsel şiddet gibi diğer yoğun insan hakları ihlalleri  savaş suçları, diğer ciddi uluslararası insani hukuk ihlalleri, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırımın herhangi birinin herhangi bir tarafça yapılmasına tolerans göstermiyor, bu uygulamalardan kar veya menfaat sağlamıyor, destek olmuyoruz.
DEVLET DIŞI SİLAHLI GRUPLARA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI DESTEK
Maden çıkarma, taşıma, ticaretini yapma, işleme veya ihraç etme faaliyetleri vasıtasıyla maden sahalarını veya taşıma güzergahlarını, maden ticareti noktalarını ve tedarik zincirindeki üretim aktörlerini yasa dışı bir şekilde kontrol altında bulunduran ve/veya bu yerlerde yasa dışı haraç alan veya vergi uygulayan ve/veya aracıları ihracat şirketlerini veya uluslararası tüccarları yasa dışı şekilde vergilendiren veya bunlardan haraç alan devlet dışı silahlı gruplara ve bunlarla birlikte hareket edenlere, doğrudan veya dolaylı hiçbir desteğe (maden tedarik edilmesi, ödeme yapılması veya herhangi bir biçimde lojistik destek ya da ekipman temin edilmemesi) tolerans göstermiyoruz.
GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YASA DIŞI UYGULAMALARI
Maden sahalarını, taşıma güzergahlarını ve tedarik zincirindeki üretim aktörlerini yasa dışı bir şekilde kontrol altında bulunduran, maden sahalarına erişim noktalarında, taşıma güzergahlarında veya maden ticareti yapılan yerlerde yasa dışı bir biçimde vergi toplayan ya da haraç alan aracılardan, ihracat şirketlerinden ve uluslararası tüccarlardan yasa dışı bir biçimde haraç alan ya da bunlara vergi uygulayan,
güvenlik güçlerine ve bunlarla birlikte hareket edenlere doğrudan ya da dolaylı hiçbir destek sağlamıyoruz.
Maden sahalarında, maden sahalarının çevresinde ve/veya taşıma güzergahlarında görev yapan kamu veya özel güvenlik güçlerinin görevinin sadece insan haklarını korumak, maden işçilerinin, ekipmanının ve tesislerinin güvenliğini sağlamak, maden sahasını ya da taşıma güzergahlarını yasa dışı maden çıkarma ya da alım-satım faaliyetlerine karşı korumak dahil olmak üzere kanunların uygulanmasını sağlamak olduğunu kabul ediyoruz.
Biz veya tedarik zincirimizdeki herhangi bir şirketin kamu ya da özel güvenlik güçleriyle sözleşme yapması halinde bu güvenlik güçlerinin Güvenlik ve İnsan Hakları Konusunda Gönüllü İlkelere uygun hareket edeceğini taahüt ediyoruz.
Özellikle, insan hakkı ihlallerinden sorumlu olduğu bilinen güvenlik birimlerinin veya personelinin görevlendirilmemesini sağlamak için gereken adımları atar ve tarama/denetim politikalarını benimsiyoruz.
Güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerine yapılan ödemelerde şeffaflığın, orantısallığın ve hesap verilebilirliğin nasıl geliştirilebileceği konusundaki çözümlere katkı sağlamak amacıyla yerel ve merkezi makamlarla, uluslararası kuruluşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kuruyor, bunların desteklenmesi için gereken adımları atıyoruz.
Tedarik zincirindeki madenlerin emek-yoğun ve küçük ölçekli (ASM) işletmeler aracılığıyla çıkarıldığı maden sahalarında güvenlik güçlerinin bulunmasıyla ilişkili olumsuz etkilerden zanaatkâr madenciler başta olmak üzere hassas grupların etkilenmesini önlemek veya bu etkileri asgariye indirmek amacıyla yerel makamlarla, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor ve çabalarını destekliyoruz.
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ve RÜŞVET
Madenlerin menşeini gizlemek veya saptırmak ve maden çıkarma, ticaretini yapma, işleme, taşıma ve ihracat faaliyetleri amacıyla hükümetlere ödenen vergiler, ücretler ve imtiyaz ücretleri konusunda kamuoyunu yanıltmak maksadıyla hiçbir şekilde rüşvet teklif ve/veya talep etmiyoruz.
Şirketimizin tedarik zincirindeki spesifik konumuna uygun olarak, makul zaman dilimlerinde atılacak uygun adımlarla olumsuz etkilerin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik performansın geliştirilmesi ve izlenmesi için tedarikçilerle, yerel/merkezi hükümet makamlarıyla, uluslararası kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve etkilenen üçüncü taraflarla gerekli iletişimi sağlıyoruz.
KARA PARA AKLAMA
Maden sahalarında, taşıma güzergahlarında veya madenlerin maden şirketleri tarafından alınıp satıldığı yerlerde yasa dışı vergilendirme veya para sızdırma yoluyla gerçekleştirilen maden çıkarma, ticaret, işleme, taşıma veya ihracat faaliyetleri aracılığıyla veya bunlarla bağlantılı olarak kara para aklandığına dair ciddi şüphelerimiz olduğu takdirde bu tür kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çabalara ve atılan adımlara destek oluyoruz.
VERGİ, ÜCRET VE İMTİYAZ ÜCRETİ ÖDENMESİ
Çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerde (CAHRA's) maden çıkarma, alım-satım ve ihracat faaliyetleriyle ilgili vergiler, ücretler ve imtiyazların ilgili devletlere ödenmesini sağlıyoruz.
Şirketimizin tedarik zincirindeki konumuna uygun olarak bu tür ödemeleri Doğal Kaynakları Çıkarma Endüstrisi Şeffaflık Girişimi (EITI) kapsamında belirlenen ilkelere uygun bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş kazası ve meslek hastalığı oluşturacak riskleri yönetmeye yönelik önlemlerin alınması ile kontrolümüz altındaki tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.
ÇEVRE
Meta Nikel Kobalt olarak Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda; doğal kaynakların hızla azaldığı, iklim krizinin tüm dünyayı etkilediği günümüzde, doğadan ilham alan yenileyici iş modelleriyle, faaliyetlerimizi çevre için değer yaratacak şekilde yürütüyoruz. Bu yolda, Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green Deal) ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber alarak hareket ediyoruz. Bu anlayışla;
Atık enerji kullanımı, sera gazı salınımı ve atık azaltma projelerimiz ile çevresel etki kaynaklı kirliliği önlüyor ve çevrenin korunmasını destek oluyoruz.
Doğal kaynak kullanımını ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, sera gazı salımının azaltılmasına ve doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz.
 

Topraktaki cevheri arama, çıkarma faaliyetleri ile başlayıp, çıkarılan cevheri, Ar-Ge, inovasyon ve teknolojiyle işleyerek nikel ve kobalt içeren MHP üretimini gerçekleştiren Türkiye’nin ilk Nikel ve Kobalt işleme tesisi Meta Nikel Kobalt A.Ş. olarak Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilir bir yaşamın her insan ve canlının temel hakkı olduğuna, bunun için eşit, kapsayıcı ve adil bir hayatın inşasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu doğrultuda;
Çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan,       
Potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten,
Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen ÇOCUK İŞÇİLİĞİ,
Uygun bir ücret veya takdir görmeden çalışmak zorunda olma durumu ÖZGÜRLÜK İHLALİ,
Köle gibi yaşama durumu veya tamamen daha güçlü birine tabi olma durumu BAĞIMLILIK SORUNU,
Bir kişinin ceza tehdidi altında ve bu kişinin tam isteği olmadan mecbur edildiği tüm ZORLA veya ZORUNLU ÇALIŞTIRMA,
Borçların parayla değil, doğrudan emek ve üretim gücüyle ödenmesi durumu BORÇ KARŞILIĞI ÇALIŞTIRMA gibi tüm çalışma türleri ile,
Bireylerin işgücü veya başkalarının maddi olarak yararlandığı faaliyetler amacıyla zorla veya aldatma yoluyla yasa dışı taşınması durumu İNSAN TİCARETİ
dahil olmak üzere bunların her birinin birer İNSANLIK SUÇU, birer İNSAN HAKLARI İHLALİ olduğunun BİLİNCİNDEYİZ.
Dünyada çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerdeki (CAHRA’s) madencilik faaliyetlerinde;
İnsan ticareti
Uygunsuz koşullarda işçi çalıştırmanın her türlü biçimi ile
Cinsel şiddet gibi tüm İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN, İNSAN HUKUK İHLALLERİNİN yoğun olarak yaşandığının FARKINDAYIZ.
Operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizin herhangi bir aşamasında;
- Doğrudan ve/veya dolaylı olarak insan hakları suçlarının, ihlallerinin bir parçası olmamak
- İnsan haklarına uygun olmayan koşullarda yaşamaya, çalışmaya ve insan ticaretine yönelik risklere karşı tetikte olmak
- İnsan haklarına uygun olmayan koşullarda yaşama, çalışma ve insan ticareti kapsamında tespit edilen suçları ilgili mercilere en kısa sürede raporlamak
- Şirket içi ve/veya dışında, insan haklarına uygun olmayan koşullarda yaşama, çalışma ve insan ticaretine yönelik şirket itibarını zedeleyecek herhangi bir suç ve konuyla bağlantılı olmamak
- Tüm çalışanlar için eşitlikçi, adil ve güvenli bir iş ortamı sağlamak
- Yasal ve/veya uluslararası mevzuatlara uygun olarak hareket etmek
- Zorlu Holding Etik İlkeler ve Zorlu Holding Tedarik İlkelerine uymak
- Aykırı durumlara ilişkin ihbarları yapabilecekleri ortamı sağlamak
- Aykırı durumlara yasalar ve/veya şirket yönetmelikleri doğrultusunda ilgili yaptırımları almak
META NİKEL KOBALT ÇALIŞANLARI OLARAK BİZLERİN SORUMLULUĞUNUN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.
 

Meta Nikel Kobalt A.Ş. olarak, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda paydaş temelli bir yaklaşımı benimsiyor ve yaptığımız her işte çevreye, topluma, ekosisteme etkimizi gözetiyoruz. Değer zincirimizdeki her birey ve topluluğa katkı sağlamak  için çalışıyoruz. Bu anlayışla faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yerel paydaşlarımız için değer yaratacak politikalar geliştiriyor, uygulamalarımızda kapsayıcı bir yaklaşımla tüm süreçlere yerel paydaşlarımızı dahil ediyoruz.
Meta Nikel Kobalt A.Ş. olarak bu çerçevede, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 169 Sayılı Sözleşmesi’nde belirtilen ve yerli halkların yaşam, inanç ve kurumlarını etkileyebileceği için yerli halkların kalkınma sürecinde kendi önceliklerini belirleme hakkına sahip olacağı ilkesini benimsiyor; faaliyetlerimizi bu ilke doğrultusunda sürdürüyoruz.
Buna paralel Meta Nikel Kobalt A.Ş. olarak şirketimizin faaliyet gösterdiği bölgelerde yerli halkların;
-Geleneklerine saygı duymayı, bu geleneklerin korunmasına yardımcı olmayı,
- Sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını desteklemeyi,
- Doğal kaynakların kullanımına ilişkin yerel uygulamaları desteklemeyi,
- Sürdürülebilir bir ilişki kurmak için sürekli iletişim ve iş birliği içinde olmayı,
- Yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmayı, topluluğun gelişimini desteklemeyi,
- Faaliyetlerimizden kaynaklı olası olumsuz etkileri önlemeyi ve olası olumsuz etkileri en aza indirmek için iş birliği yapmayı taahhüt ederiz.